Mission

Församlingen stöttar genom bön och offer flera projekt runt om i världen.

Stöd arbetet genom att sätta in en gåva på vårt BG 129-1491 eller Swish 123 6525067 Skriv namnet på det projekt du vill stödja. 

Här följer en beskrivning av projekten: 

Kambodja

Skolprojekt, Asian Hope

Projektbeskrivning: Att genom utbildning och information minska andelen barn som tvingas ut i arbete eller blir ”sålda”.

Arbetet bedrivs på 4 olika platser i Phnom Penh. På dessa platser erbjuds barn som inte går i skolan eller  ligger efter i skolan att komma 5 halvdagar varje vecka till en Catch-Up School (komma-i-fattskola). De får lära sig läsa och skriva khmer, lära sig matte och har möjlighet att flytta upp till nästa klass minst två gånger/år. De får också lära sig om alla människors lika värde och att respektera varandra trots olikheter. De får bibelundervisning och lära sig olika livskunskaper, s.k Life skills, som t ex hur man samarbetar i en grupp, hur man löser konflikter utan våld och många andra saker. Många av barnen har uttryckt att det bästa med Asian Hopes skola är att de blir behandlade med respekt och kärlek, något som tyvärr inte är vanligt i skolan, i samhället och ibland inte i familjen heller.

Alla föräldrar/vårdnadshavare erbjuds också utbildning 3-4 ggr/år i ämnen som barns utveckling, barns rättigheter, konfliktlösning utan våld, risker med människohandel mm.

Ekonomiskt behov: Programmet drivs med medel från privata sponsorer ($500/barn/år) och stiftelser  i USA och pengarna används till löner, material till eleverna, näringsrikt mellanmål, informationsspridning och utbildning till föräldrar och andra vuxna,, hyra av skollokaler mm

Ansvarig: Asian Hope är en amerikansk organisation och har sitt huvudkontor i Denver, USA. https://www.asianhope.org/our-work/#c1410

Kontaktperson: Gunilla och Veasna Bun

Equmeniakyrkan

Vision: Missionsbefallningen ”Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar.” Att ekonomiskt, personellt samt genom regelbunden kontakt och förbön stödja våra samarbetspartner, i deras evangelisations- och hjälpsatsningar  

Vi är en del av en världsvid kyrka, som  samverkar med kyrkor i  30 länder.

Läs mer i länken nedan

http://equmeniakyrkan.se/internationellt

Vitryssland

Läger för barn

Projektbeskrivning: Sedan 1992 har kyrkorna i Toarp engagerat sig för att hjälpa barn från Mogilev i Vitryssland, som drabbades mycket hårt av nedfall från Tjernobylkatastrofen, med att få komma bort från den smutsiga miljön, samt att få uppleva det fina som det är att vara på ett kristet ungdomsläger. Det började med att c:a 30 ungdomar bjöds hit på ett tre veckors läger, vilket gjorde gott för barnen både fysiskt och psykiskt.

Då det blivit dyrare och dyrare att transportera barnen hit, beslöts att man i stället skickar pengarna till Vitryssland och låter fler barn åka på läger som hålls på någorlunda rena områden i landet. Lägerverksamheten arrangeras av baptistförsamlingen World of Life i Mogilev, och har lett till att många ungdomar har sagt sitt ja till Jesus.

Vi har också besökt sommarlägren och ledare från Mogilev har fått möjlighet att komma till oss.

Vision: Låta barn och ungdomar från Tjernobyldrabbade Mogilev komma med på ett kristet ungdomsläger, samt få vistas i en miljö som är lite mindre nedsmittad än själva Mogilev.

Samt att stötta församlingen World of live i Mogilev och dess barn och ungdomsarbete och försöka ha utbyte mellan församlingarna

Ekonomiskt behov: Projektet stöds av kyrkorna i Toarp tillsammans genom Toarps Ekumeniska Råd och har som mål att varje sommar stödja lägerverksamheten med c:a 32.000 kr. Innebär  8000 kr/församling

Ansvarig: Kontaktperson: i Sverige  TER/ Hans Classon

Ryssland

Business Coaching

Projektbeskrivning: Målgrupp: Drogmissbrukare som blivit frälsta från drogberoendet och behöver utkomst men har svårt att få anställning. Kyrkan uppmanar dem att starta eget. Projektet riktar sig till de som har förutsättningar att bli framgångsrika.
Upplägg: De får A) under tre år en svensk kristen erfaren företagsledare som coach som skall hjälpa dem att bli framgångsrika i sitt företagande. B) komma till Sverige på en ”Ögonöppnande studieresa” och ev senare ett fördjupande Sverigebesök. C) delta i seminarier som hjälper dem att fokusera rätt saker i sitt företagande. D) lära sig nätverka med varandra
Målet är att företagen skall A) klara sig ekonomiskt, B) växa och anställa fler i synnerhet fd drogmissbrukare, C) stödja varandra och andra i nätverk att lyckas som företagare att utveckla en kristen företagskultur som långsiktigt kan påverka hela lokalsamhället.
Behoven och våra böneämnen är: A) Lämpliga svenska företagsledare som är villiga att på volontärbasis delta i projektet. 2 per projekt. B) Lämpliga svenska företag som släpper in ryska företagare på djupare studiebesök. 10-tal per projekt C) Svenska stödjande församlingar som kan följa vad som händer i projektet och be för det och ge bidrag till projektspecifika kostnader. Vi har en och behöver säg fem som ger 20000/år. D) Ryska församlingar med behandlingshem och frälsta människor med entreprenörsgåvor. 6 adepter/projekt E) Uthållighet hos båda parter trots alla svårigheter som möter.

Ryska Evangeliska kyrkan som Missionskyrkan och numera Equmeniakyrkan har kontrakt på långsiktigt ömsesidigt stöd: Behov att stödja de nyfrälsta drogmissbrukarna är högprioriterat för lokala församlingar. (I Asbest där första projektet drevs blir ca 40/år frälsta). Lokala församlingen kan stödja med ny social gemenskap och familjestöd men ej med utkomst. Här kommer projektet in med hjälp till självhjälp. Att kunna starta minst ett nytt projekt per år på en ny plats.

Att befintliga projekt sprider sig på sin plats så att gamla deltagare kan bli föredömen och ev. coacher för nya adepter.

Ekonomiskt behov: Varje projekt kostar ca 50.000kr/år dvs vi behöver just nu 100.000/år. Nästa år blir det 150.000 om vi får igång ett projekt till. Detta program har inga fasta anslag genom Equmeniakyrkans budget utan alla pengar måste komma in som gåvor öronmärkta till projektet.

Kontaktpersoner: Bengt Åkesson är samordnare av alla Equmenia-projekten i Ryssland. Kontakt i församlingen: Hans Davidson

http://equmeniakyrkan.se/ryssland/

Apg 29apg29_header_2_www

Missions-, lärjunga- och ledarskola. Den tränar unga (18-30 år) från Sverige tillsammans med ungdomar från våra missionsländer i att leva överlåtet till Kristus och betjäna världen.

Under höstens två skolor i Ecuador och Ryssland deltog ungdomar från totalt åtta nationer. C:a 135 personer/år. Många saknar egentligen ekonomi för att delta vilket är ett viktigt område där vi behöver stöd. Apg29 har vuxit mycket de senaste åren och många lärare, pastorer och ledare jobbar varje år med skolorna. Det kräver mycket resurser trots att vi hela tiden jobbar med mycket idealitet och lågkostnadstänk. Detta är områden vi behöver stöd för.

Vision: ”En missionsrörelse för ungdomar, genom lokala församlingar och systerkyrkor i världen”

I samverkan mellan ungdomar från Sverige och från något av våra missionsländer. Vill utrusta ungdomar med verktyg att förkunna evangeliet och träna dem i att ge skäl för sin tro. Att kunna leva efter de principer den första församlingen hade enligt Apostlagärningarna.

Ekonomiskt behov: En skolledare 70 000:-/år skulle helst behöva pengar till 3 st.

Ansvarig: Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola, Carl-Johan Sävinger

http://www.apg29.nu

Etiopien

Den svenska föreningen heter ”Hopp för barn i Etiopien” (HBE). Vi stödjer och samarbetar med organisationen ”Win Souls for God” (WSG) i Etiopien.

Projektbeskrivning: WSG är en välgörenhetsorganisation som skapades av en grupp tonåringar i Addis Abeba 1997. En av dessa ungdomar hette Gizachew som fortfarande är VD för organisationen. De har som vision att hjälpa gatubarn och prostituerade tjejer från gatorna och ge dem ett hem, utbildning och en chans i livet. Dela det lilla man hade med dem, berätta för dem om sin tro och visa att en förändring av deras liv är möjlig

HBE stödjer två av WSG:s projekt ekonomiskt: Rest Center och Independency project.
Rest Center är ett projekt där ungdomar som lever på gatan deltar. Under 3-6 månader får de komma till WSG:s center där de får undervisning som ska hjälpa dem tillbaka in i samhället, rådgivning och socialt stöd runt frågor om deras framtid. Vidare finns möjlighet att duscha och tvätta kläder, ett mål mat per dag samt sjukvård i de fall det behövs. Där det finns möjlighet till återförening med familjer hjälper man till med detta.
Independency är ett program för universitetsstuderande f.d. gatubarn eller ungdomar från väldigt fattiga förhållanden. Dessa har fått hjälp att genomföra grundstudier genom WSG och får under sin universitetstid ekonomisk hjälp till mat, uppehälle, skolavgifter och studiematerial.

Ekonomiskt behov: Pengarna HBE samlar in används i de befintliga projekten, enligt de budgetäskanden som WSG varje år skickar till oss i december månad.
I Rest Center används pengarna till löner, lokalhyra, mat, undervisningsmaterial, kostnader för hygien, läkarvård, kläder samt för kostnader för återförening och etablering i samhället m.m.

Ansvarig: WSG nås enklast via mail på info@wsg-street.org. HBE kan kontaktas via info@hbe.nu eller via någon av styrelsemedlemmarna (se hemsidan för namn och adresser).

Del i arbetet: Björn Lénberg, Daniel Bredberg

http://www.hbe.nu/

Bulgarien

”Take me to school”

Ett hjälpprojekt i Bulgarien, byn Vidin som drivs i samarbete med Toarps församling och BAM – Bulgarien Aid Mission. Organisationen arbetar med att hjälpa människor genom olika projekt. Bla med syfte att hjälpa barn till fattiga romska familjer, där ibland föräldrarna är analfabeter, till skolgång.

Barnen får ett mål mat, hjälp med läxor och att förbereda sig för kommande skoldag. Om pengarna räcker kan barnen även få möjlighet till musikundervisning, engelska och datakunskap.

Genom projektet skapas även arbetstillfälle för några vuxna (chaufför, kokerska och lärare.)

Vi samlar in pengar till detta på första advent, men det går bra att komma med bidrag under hela adventstiden, märk din gåva med ordet Bulgarien.

Ekonomiskt behov:  250 000:-

Ansvarig: Toarps Ekumeniska Råd

http://aidmission.org

Colombia

Fotbollskolor & Fängelsemission, Ankarstiftelsen

Projektbeskrivning: Sedan 1996 driver Ankarstiftelsen arbete i Colombia. Idag finns 17 fotbollsteam i städerna Medellin, Bogotá, Barranquilla och Anori. Kriminaliteten är mycket hög samt handeln med droger och prostitution. Barnen utnyttjas på ett hänsynslöst sätt av ligor som rekryterar barn till sin verksamhet. Fotbollsskolorna är räddningen för många barn, genom dem får de hjälp till ett värdigt liv. C:a 2000 barn är med i fotbollsskolorna Ankarstiftelsen finns också representerat på landets 96 anstalter. För närvarande har man 39 avlönade evangelister samt många frivilliga som arbetar på landets fängelser. 2016 ledde deras arbete till att c:a 21000 fångar blev frälsta och många som döptes. Detta har lett till en förvandlad miljö på fängelserna, där förr många av fångarna dödades av medfångar. Idag dör ca: 1 om året.

Ankarstiftelsen jobbar dessutom med att bygga skolor, vattenreningsprojekt och Mikrolån.

Vision: Att rädda barnen från att bli rekryterade till barnsoldater och prostitution. Förändra deras liv, få dem att fullfölja skolan. Målet är att få 30 fotbollsteam.

Fängelsearbetet, att vittna om Jesus för fångarna och se deras liv bli förvandlade. Att fortsätta hjälpa dem när de kommer ut från sin fängelsetid och få se familjer bli hela och förvandlade.

Ekonomiskt behov: 100 000 kr/fotbollsteam och år,  36 000 kr/fängelseevangelist och år.

Ansvarig: Ankarstiftelsen, Börje Erdtman (ordförande) och Per-Olof Allerth (projektansvarig). Fängelsemissionen: Lacides Hernandez (ordförande)

http://www.ankarstiftelsen.com

Mercy Air Sweden

Projektbeskrivning: Mercy Airs uppdrag är att hjälpa de som ingen annan når. Mercy Air flyger ut till byar som är svårtillgängliga och till människor som lever isolerat. För att på bästa sätt utnyttja resurser och ge bästa hjälpen till våra medmänniskor som bor i isolerade område samarbetar vi med andra organisationer. Det blir en win-win situation. De organisationer vi samarbetar är bl.a med UMU, SAM, ASAM & Flying for life m fl.

Mercy Air ger hälsovård och enkel undervisning till fattiga och bortglömda grupper människor och Guds ord vid varje besök. Mercy Air hjälper vid akuta nödsituationer och rycker in vid katastrofer.

Mercy Airs professionalitet är först och främst att flyga, men har även läkare och sjuksköterskor som finns med när hälsoundersökningar/vaccinationer utförs. Lärare som arbetar med och vidareutvecklar undervisningen på de olika platserna. Mercy Air har ett nära samarbete med Mocambiques regering då översvämningskatastrofer inträffar. Vid katastrofer är Mercy Air en självklarhet.

För närvarande arbetar Mercy Air i tre länder i södra Afrika. Gemensamt för dessa tre är att områdena är fattiga och svårtillgängliga och det finns en nöd bland människorna. Några nya områden är på gång men här görs det noggranna kontroller för att veta det verkliga behovet innan något arbete kan påbörjas.

Mozambique

 • Deltaområdet i Marramou.
 • Området kring Chimoio
 • Ponta du ore området, Mamoll

Hälsoundersökningar, vaccinering, akut hjälp, katastrofer, undervisning

Norra Sydafrika

 • Limpopo området
  Hälsovård, undervisning

Swaziland

 • Siteki, Projekt Sight Flight
  Hälsovårdsundersökningar, synundersökningar

Vision: Med kärlekens vingar hjälpa människor i nöd.

Ekonomiskt behov:

 • Mercy Air är i stort behov av ekonomiskt stöd för att bekosta flygningarna till en centralort varifrån helikopter sedan flyger in personal och nödvändig utrustning till byarna i flod deltat. Flygplanen kostar ca 45.000 kr/mån för att hålla igång besöken i byarna. I den kostnaden ligger alla driftskostnader exempelvis bränsle, försäkringar, service. Behov: 45.000 kr/månad.
 • Mercy Air arbetar också för en katastroffond som direkt kan sättas in för att rädda människor i nöd vid tex. översvämningar.
 • Det finns behov av understöd till ledaren Allan Luus lön i Sydafrika. Allan har idag ett litet understöd från några privatpersoner och någon församling men det är långt ifrån en anständig lön som är beräknad till ca: 12.500 SEK/mån. Här finns behov av ca. 8000 kr ytterligare/månad.

Ansvarig: Ordförande för Mercy Air Sweden är Camilla Davidson och i Sydafrika är Allan Luus ansvarig för driften av Mercy Air och dess projekt. camilla@mercyair.se

http://www.mercyair.se

Focus Business School

Europa: Afrika: Asia: Sydamerika:
 • Sverige
 • Frankrike
 • Albanien
 • Bosnien
 • Rumänien
 • Grekland
 • Ryssland
 • Ukraina
 • Uganda
 • Rwanda
 • Burundi
 • Kenya
 • Tanzania
 • Kongo-Kinshasa
 • Mozambique
 • Swaziland
 • Sydafrika
 • Elfenbenskusten
 • Senegal
 • (Egypten, Etiopien)
 • Indien
 • Sri Lanka
 • Nepal
 • Myanmar
 • Vietnam
 • (Kambodja, Laos)
 • Israel
 • Uzbekistan
 • Armenien
 • Azerbadjian
 • Georgien
 • Colombia

Typ av arbete:

FBS bedriver en entreprenörsutbildning. Utbildningen består av ett material som är bibelbaserat, praktiskt och duplicerbart.

Skolan är framför allt till för dem som vill eller har startat någon form av företagsamhet, speciellt grupper som lever under ekonomiska svårigheter, men gäller även de som vill få ordning på sin ekonomi eller vill bli en bra anställd.

FBS drivs av lokala organisationer, företrädesvis av kyrkor, med lokala företagare, på det lokala språket, men använder sig av FBS koncept och material. De lokala företagarna agerar som lärare och ställer upp på frivilligbasis.

Kursen består av 48 lektioner som täcker allt från hur man sköter sin personliga ekonomi, utvecklar sina drömmar, förbereder för sin företagsstart, bedriver sin verksamhet, utvecklar en god karaktär och etik som företagare, är en andlig och generös företagare.

Kursen bedrivs en gång i veckan, tre timmar per gång, under 6 månader.

Projektbeskrivning: 

 • Vi introducerar konceptet till de olika länder och organisationer som är intresserade av FBS.
 • Vi koordinerar översättningarna av materialet till de lokala språk där utbildningen ska genomföras.
 • Vi tränar lokala lärare och ansvariga om hur man använder sig av konceptet.
 • Vi följer upp och stödjer de som driver skolorna.
 • Vi utvecklar och förbättrar konceptet.
 • Vi följer upp elever efter skolan för att stödja dem i deras verksamhet.

Vision: 

 1. Lyfta de troendes inkomster genom företagande.
 2. Göra de lokala kyrkorna självförsörjande.
 3. Ge hopp till den unga generationen att kunna stanna kvar i sitt land.
 4. Göra Jesu lärjungar i näringslivet.

Kort och gott att bygga hållbara samhällen med Bibeln som grund för att utveckla en god etik och moral.

Ekonomiskt behov: 

Vi är en ideell organisation. Marco Strömberg är anställd och resten av verksamheten sker på ideell basis. Alla gåvor som kommer in går oavkortat till att kunna bygga upp och starta fler skolor utöver vår värld. Vi tror att Gud gett oss denna vision och vi ser att Gud visar vägen och öppnar nya dörrar hela tiden. Vi vill se ett folk som vågar tro på en möjlighet att förändra sin och sitt lands situation. Ett folk som vågar tro på Bibelns ord och bli förvandlade.

Vårt mål och behov för nästa år är att samla in 1 miljon kronor. Vi har en bit dit men vi hoppas att med mångas hjälp nå dit och kunna hjälpa fler länder. Våra gåvor består idag av 1/3 del från företagssponsorer, 1/3 från gåvogivare och 1/3 del av kursavgifterna från våra FBS-skolor i Sverige. Konkreta behov utöver de gåvogivare vi redan har idag är: 250.000 kr.

Ansvarig: Ansvarig internationellt: Marco Strömberg, marco@focusbusinessschool.org
Ansvarig Sverige: Thomas Lennartsson, thomas@focusbusinessschool.org
Styrelsens ordförande: Per-Olof Eurell

http://www.focusbusinessschool.org

Kongo Brazzaville

Gatubarnsprojekt i Pointe-Noire

Projektbeskrivning: Inbördeskrig, hiv/aids och föreställningar om att barn kan vara häxor har skapat ett gatubarnsproblem i Pointe-Noire. Där har Evangeliska Kyrkan startat barnhemsverksamheten Espace Enfants för att hjälpa alla dessa utsatta ensamma och vilsna barn.

Vision: Barnhemmet som har plats för drygt 30 barn drivs som en stiftelse av personer närstående Evangeliska Kyrkan i Kongo. Man har känt utmaningen att ta ansvar för utsatta barn som lever på gatorna i hamnstaden Pointe-Noire.

Verksamheten finansieras av olika enskilda givare, lokala företag, församlingar och kyrkor. Barnhemmet härbärgerar mellan 30 – 40 barn från låg ålder till de senare tonåren. Barnhemmet har tre personer anställda, ett föreståndarpar och en administratör. Därtill finns också lärarpersonal anställd. Stiftelsen organiserar egen skola där det omgivande kvarterets barn också kan vara inskrivna och delta.

Barnhemmet har följande aktiviteter på sin agenda: att ha ett uppsökande arbete, att ha social uppföljning och kontakter med eventuella anhöriga, att ge ett gott hem med socialt stöd och god omvårdnad, att ombesörja att barnen får tillgång till hälsovård, skolgång och utbildning samt utslussning till arbete och eget liv. Barnhemmet har också samverkan med de kommunala sociala myndigheterna och den lokala hälsovården.

Ekonomiskt behov: Flera bidragsgivare ger stöd, var och en till någon av barnhemmets ansvarsområden. Equmeniakyrkans månatliga bidrag går till mat, kläder och omvårdnad. Barnhemmet har en årlig driftsbudget beräknad till ca 750 000 SEK. Inkomster och utgifter redovisas i den årliga rapporteringen.  Inför en flytt som är nära förestående behövs extramedel för upprustning av lokaler och inköp av utrustning. Behov per år: 40 000 kr.

Ansvarig: Equmeniakyrkan, Peter Wärnelid, Samordnare Afrika.

http://equmeniakyrkan.se/kongo-brazzaville/

Sverige, Europa

Church on Wheels

Projektbeskrivning: Med Church On Wheels Europe har vi velat samla och hjälpa privatpersoner, klubbar och andra intresserade att hitta en tillhörighet, genom att vi visar de organisationer och klubbar som finns att ansluta sig till. Church On Wheels Europe är alltså inget mål i sig, utan ska ses som en service för både klubbar, privatpersoner, kyrkor och andra, att hitta sin plats i Motor-utbudet. Vi har också velat ge den kristna Motor-kulturen ett samlingsnamn.

Målsättning med Church On Wheels Europe:

 • Se till att Guds ord kommer ut till det svenska motorkollektivet, dels genom Bibeln i ett format anpassat för mottagaren, såsom Bikerbibeln.
 • Finnas med på olika MC-& motorevenemang och mässor, betjäna andligt med gudstjänster, cafétält, själavård och samtal.
 • Betjäna MC- och motorklubbar och motorfolket med Guds kärlek och omtanke. Leda människor till en egen tro på Jesus och därefter introducera dem till en kristen gemenskap.
 • Utgöra ett stöd för kristna församlingar vid arrangemang av gudstjänster anpassade för MC-& motorfolk, genom att förmedla pastorer, lekmannapredikanter, musikgrupper m.m.

Vision: Jesus sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” Matteus 28:18

Church on Wheels vill ta Jesu ord på allvar och gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi vill se Sverige förvandlat och återupprättat och står därför som en andlig support för alla motorklubbar i landet.

Ekonomiskt behov:  Önskar pengar till minst en heltidstjänst + omkostnader för resor montrar på mässor etc. Ny bibeltryckning är på gång där det går åt mycket pengar. Ju mer pengar som kommer in ju mer kan vi göra. Missionsfältet är enormt stort.

Ansvarig: En styrelse är ansvarig Ordförande är Magnus Johansson ifrån Finspång.

Kontaktperson i Sverige: Ulf Mannebäck, Telefon: 0706 049713

http://www.churchonwheels.se/

Ryssland

Fotbollsprojekt

Projektbeskrivning: Vid besök i Ryssland såg man de oerhört stora behoven. Tillsammans med ryska partner ordnas idrottsläger för ungdomar, som lär ut lagsport (ofta fotboll), arbete i team men där man även dagligen jobbar med bibelstudier och bön. Vi vill arbeta preventivt och stötta barn så att de inte kommer in i alkohol & drogmissbruk som många av föräldrarna är i. Hjälpa dem att hitta vägen ut ur missbruk och något bättre att satsa på. Att hitta ett bra fritidsintresse, fotboll. Att göra fotbollsläger för barn som aldrig fått vara med om något. Få barnen att känna kärlek och kunna glädja sig. Att de här unga människorna ska få goda förebilder. Volontärer från Sverige är med på dessa fotbollsläger men bekostar sina resor och uppehälle själva. Varje läger har 100-150 barn. I år hade vi fyra läger. Vi hoppas nästa år kunna göra fler läger. De här tre projekten hänger ihop med varandra.

Ekonomiskt behov: 200.000 kr/år

Ansvarig: Bengt Åkesson, Equmeniakyrkan

http://equmeniakyrkan.se/ryssland/

http://equmenia.se/fotbollsvolontar-ryssland/

Ecuador 

Radio Interoceánica

Projektbeskrivning: Förbundskyrkan i Ecuadors radiostation, som sänder radioprogram dygnet runt. Alla program är inte direktsända, utan några köps in från den stora kristna radiostationen HCJB i Ecuadors huvudstad Quito. Radiostationen behöver ny studioutrustning och radiomasterna som är utplacerade i Amazonasregionen behöver förstärkas för att kunna nå ut längre och bättre. I en undersökning sa 45 % av befolkningen i området att de lyssnat på radiostationen.

Vision: Radiostationen grundades 1985 som ett sätt för Förbundskyrkan att sprida Guds ord, kristna värderingar och verka för samhällsutveckling i Amazonasregionen. ”Välsignelse från himlen!”

Ekonomiskt behov: Pengarna används till en ny studioutrustning, bättre radiomaster, till programinköp och programproduktion. 100.000 kr per år är den totala behovsumman.

Ansvarig: Equmeniakyrkan

http://equmeniakyrkan.se/ecuador/

Indien 

Skolstipendier HCC

Projektbeskrivning: Ge barn och ungdomar från fattiga familjer i Mumbai Pune, Solapur möjlighet till utbildning. Det här projektet har pågått under många år, troligen sedan 1970-talet. En av dem som via projektet fått möjlighet till utbildning är nuvarande missionsföreståndaren Steven David. För närvarande når man c:a 300 barn och ungdomar

Vision: Barn och ungdomar behöver fortsatt hjälp till utbildning, även om vi också kommer att utvärdera arbetet troligen under kommande året.

En elev i grundskolan får ca 150 kr per år, en elev i yrkesutbildning får ca 400 kr som ett engångsbelopp och en sjuksköterskeelev får ca 900 kr i engångsbelopp

Ekonomiskt behov: Det har varierat under årens lopp. Vi har en stabil grupp givare, men det minskar, så vi behöver göra en ny drive efter att ha utvärderat projektet. 140.000 kr/år sänds varje år, dvs 35.000 kr/ kvartal.

Ansvarig: Projektet drivs av systerkyrkan Hindustani Covenant Church (HCC). SVF-volontärer är relaterade till projektet emellanåt.

Skolor och skolstipendier HCC

Kongo Kinshasa

 Matadi Support Group (MSG)

Projektbeskrivning: Vi har ambitionen att leta reda på entreprenörer som önskar driva egna företag. Hjälpa dom genom utbildning och ge återbetalningsbara lån som startkapital

Vision: Vid återupptagen kontakt med gammal kongolesisk skolkamrat från S. Vätterbygdens Folkhögskola framkom det, att han var engagerad i ett projekt, som krävde ekonomiskt stöd.

Som följd av detta kom tanken upp, att en bra hjälp för kongoleser vore att hjälpa dom starta egna företag, som kunde generera pengar till god ekonomi. “Hjälp till självhjälp”.

Ta fram bra undervisningsmaterial så inhemska personer kan sköta utbildningen och banker ska vara villiga låna ut driftskapital.

Ansvarig: Lars-Ola Rydberg, Ordförande

http://equmeniakyrkan.se/kongo-kinshasa/